27/10/2016:அமெட் கடல்சார் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் போரூர் ஏரியை தூய்மைப்படுத்தும் பணியை பல்கலைக்கழக இணைவேந்தர் நாசே ராஜேஷ் துவங்கி வைத்தார்

naesey rajesh naesey rajesh naesey rajesh naesey rajesh naesey rajesh naesey rajesh

naesey rajesh